Kontingent og vedtægter

Kontingent for sæsonen.
Voksne 370.-
Børn u. 25 år 100.-
Familiekontingent 680.-
Enlig med børn u. 25 år 370.-
Passive medlemmer 100.-
Indskud ved indmeldelse 100.-

Vedtaget på generalforsamlingen d. 11 april 2013. Yderligere oplysninger fås hos kassereren. Mail til kasserer@glostrupskiclub.dk .

Vedtægter for Glostrup Skiclub.
§ 1. Klubbens navn er 'Glostrup Skiclub', stiftet den 9.apriI1983. Klubbens hjemsted er Glostrup kommune.
§ 2. Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at lære at stå på ski og udøve skiløb. Endvidere giver det aktive medlemskab et fællesskab i en club med andre sportslige aktiviteter som løb, rulleskøjter. skigymnastik mv. Alle aktiviteter udbydes via hjemmeside og med deltagelse af alle interesserede medlemmer. Alle kan optages i Glostrup Skiclub.
§ 3. Klubben er medlem af DSkiF under DIF, og er underkastet disse forbunds love og regler.
§ 4. Klubbens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6. Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse.
§ 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder den 1/9. Et medlemskab er ikke gyldigt før første rate er indbetalt.
§ 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel inden den 1/9. Når et medlem er i kontingentrestance  ud over 3 måneder kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen kan suspendere eller udelukke et medlem, der har overtrådt klubbens vedtægter og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan fordre spørgsmål om eksklusion, dog med undtagelse af udelukkelse p.g.a. kontingentrestance, prøvet på den førstkommende generalforsamling. Et medlem, der er ekskluderet i.h.t. en generalforsamling, kan kun optages igen ved en ny generalforsamling.
§ 7. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, formand og mindst et bestyrelsesmedlem i ulige årstal, kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem i lige årstal.
Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges en formand og/eller kasserer, eller hvis pågældende må trække sig inden valgperiodens udløb kan bestyrelsen vælge at konstituere sig selv med ny formand og/eller kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde, som i givet fald skal afholdes inden 30 dage.
Revisor, revisorsuppleant og 2 suppleanter vælges hvert år. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger.
§ 8. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller, når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.
§ 9. Kassereren fører specificeret regnskab. Kassereren og/eller en medlemsregistrator fører medlemsprotokol. Klubbens revisor kan til en hver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist. Formanden eller kassereren tegner foreningen og har dispositionsret over klubbens midler.
§ 10. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør selv sin lovlighed. Hvert aktivt medlem over 14 år har på generalforsamlingen 1 stemme og stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde.
§ 11. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel ved udsendelse af skriftlig meddelelse.
§ 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. november:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent og indskud.
7. Valg af formand/kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Beslutninger tages med almindeligt beslutningsflertal, dog kræver lov ændringer, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Hvis blot et medlem kræver det skal afstemningen foregå skriftligt.
§ 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen.
§ 14. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før. For den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende skriftligt 4 dage efter indvarslingen er udsendt.
§ 15. Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendom DSkiF.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2013.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2016.